dinsdag 18 december 2018
infrastructuur.jpg

Visie op infrastructuur

Het GO! is eigenaar en beheerder van een zeer groot patrimonium om elke dag onze onderwijsopdracht in waar te maken. Het afgelopen jaar is er sterk ingezet op de uitrol van het globale infrastructuurbeleidsplan. Dit plan versterkt de samenwerking en verdere professionalisering van het GO! als patrimoniumbeheerder, over de verschillende bestuursniveaus (centrale diensten, scholengroepen en scholen) heen. Een belangrijke mijlpaal in 2017 is de goedkeuring door de Raad van de visie op infrastructuur.

In de visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’ wordt bepaald dat het GO! de volgende drie doelstellingen wenst te bereiken:

  • de schoolgebouwen van het GO! helpen het PPGO! actief mee uitdragen en realiseren;
  • het GO! waarborgt voor elke leerling, cursist en medewerker een basiskwaliteit in zijn schoolgebouwen;
  • het GO! patrimonium is afgestemd op de behoeften van het GO!, het is dus niet te groot en niet te klein.

Om deze doelstellingen te bereiken zetten we in op samenwerking, zowel intern als extern. We denken hierbij aan brede samenwerkingsverbanden waarmee we leerwinst realiseren (brede open school, inclusie, onderwijsinnovatie) maar ook de efficiëntie verhogen (multifunctioneel en collectief gebruik, samen bouwen, professionaliseren). Schoolinfrastructuurbeleid maken we vanuit een multidisciplinaire benadering en samenwerking. De fysieke omgeving heeft een grote invloed op het leren en omdat we leerwinst willen realiseren, ontwikkelen we het infrastructuurbeleid vanuit een pedagogische en didactische benadering.

We zetten ook in op kritisch beheer van het patrimonium. De middelen voor het onderhoud en de bouw van scholen zijn al decennia lang ontoereikend. Dit leidt tot zeer grote noden op het terrein en noodzaakt ons om kritisch na te denken over ruimtegebruik, niet enkel van gebouwen, maar ook van gronden. Het moet ons in staat stellen om de beschikbare middelen strategisch en doelgericht in te zetten.

En ten slotte gaan we voor toekomstbestendige en innovatieve scholen. We geven vandaag vorm aan de schoolgebouwen van de komende generaties. Pedagogische en didactische inzichten evolueren uiteraard sneller dan het tempo waarin onze infrastructuur vervangen wordt. Onze schoolgebouwen zijn toekomstbestendig en geven ruimte aan innovatie, m.a.w. ze zijn afgestemd op het onderwijs van de toekomst en zo geconcipieerd dat men ze met weinig inspanningen later kan aanpassen.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...