Jouw loon

Jouw loon 

De salarisschalen (barema’s) voor leraren worden vastgelegd door de Vlaamse regering. Afhankelijk van het ambt, de graad, de onderwijsvorm en het onderwijsniveau waarin u les geeft en de bekwaamheidsbewijzen wordt u in een bepaalde salarisschaal ingedeeld en overeenkomstig verloond. Elke salarisschaal heeft een minimum dat gelijk staat met het aanvangssalaris en een maximum dat u kan bereiken via periodieke verhogingen. Daarbij wordt elke salarisschaal uitgesplitst in een deel voor tijdelijken en een deel voor vastbenoemden. Binnen eenzelfde salarisschaal verdient een vastbenoemde leraar meer dan een tijdelijke leraar.

Een volledig overzicht van de salarisschalen met onder andere anciënniteit, eventuele haard- en standplaatsvergoeding, minimum en maximum salaris, en met de afhoudingen, kunt u raadplegen op het weddenoverzicht van het Departement onderwijs

Van bruto tot netto

Uw brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: uw geldelijke anciënniteit, uw opdrachtbreuk en uw salarisschaal. Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het geïndexeerd brutojaarsalaris, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf. Vanaf  de leeftijd van 21 jaar mag u jaarlijks ook niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum, de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

Dit brutomaandsalaris wordt  onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang u vastbenoemd of tijdelijk bent. Na de sociale inhoudingen bekomt u het brutobelastbaar salaris. Hierop wordt tot slot de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van uw burgerlijke staat en gezinssituatie. Inhouding van de bedrijfsvoorheffing levert uw nettosalaris op. Daarop wordt sinds 1 april 1994 wel nog een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

Naast het salaris dat het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming u uitbetaalt, kan u nog aanspraak maken op een aantal andere vergoedingen, toelagen of een bijsalaris. Daarbij denken we dan vooral aan het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, verplaatsingskosten en dergelijke.

 
 
Verantwoordelijke An Meeussen - an.meeussen@g-o.be - tel. 02-790 9 471- Laatste update 27.08.2009

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 www.g-o.be