woensdag 06 januari 2021
Scholengroep Meetjesland Gaat Een Nieuw Erasmushoofdstuk Tegemoet Rh

Leren, werken en even leven in het buitenland

Nieuwe inzichten en praktijkervaring kunnen opdoen in het buitenland biedt leerlingen en leerkrachten bijzondere mogelijkheden om te groeien in hun ontwikkeling. Met Erasmus+ projecten gaan deuren open. Met een accreditatie verloopt de procedure om subsidies te verwerven bovendien een stuk vlotter. GO! scholengroep Meetjesland wist die voor twee projecten binnen te halen.

GO! scholengroep Meetjesland verwerft accreditatie in het nieuw Erasmus+ concept

Erasmus+ is voornamelijk bekend als het uitwisselingsprogramma voor studenten. Minder bekend is dat ook het leerplichtonderwijs kan participeren aan dit EU-programma. GO! scholengroep Meetjesland bouwde de afgelopen vijf jaar een sterke reputatie op inzake internationalisering. Met diverse Erasmus+ projecten, opleidingen, uitwisselingen en stages in het buitenland konden leerlingen en leerkrachten van secundair en basisonderwijs heel wat ervaring opdoen. Dergelijke interculturele projecten helpen de leerlingen inzicht verwerven en praktijkervaring op te doen in bijvoorbeeld culturele verscheidenheid, taalbeleving, omgaan met vooroordelen, diversiteit en actief wereldburgerschap. Voor leerkrachten biedt Erasmus+ bovendien kansen op het verruimen van de professionele kennis en vaardigheden.  

Voor GO! scholengroep Meetjesland is Erasmus+ een bijkomende troef om het krachtig netwerk van sterke GO! scholen verder uit te bouwen en internationale weerklank te geven en voor het versterken van expertise om de krachtige leer- en leef- en werkomgeving verder te ontwikkelen waarbij elke leerling en professional baat heeft. 

Het recent goedgekeurde Erasmus+ programma (2021‑2027) voorziet een veel ruimer budget en introduceert bovendien een nieuwe mogelijkheid om projecten te realiseren: de accreditatie. Een accreditatie is een erkenning vanwege het Nationaal Agentschap EPOS waardoor de procedure voor het periodiek  verwerven van een budget eenvoudiger wordt. Op die manier krijgen organisaties de ruimte om op hun eigen tempo de internationale activiteiten en expertise verder uit te bouwen en kunnen ze deze op een meer structurele manier voorzien in hun planning.

GO! scholengroep Meetjesland stuurde twee ‘Accreditatieaanvragen’ in: één voor alle scholen van kleuter tot secundair, één specifiek voor het organiseren van praktijkervaringen voor tso- en bso-jongeren. In een accreditatieaanvraag toont de scholengroep aan dat de ervaring en de structuur aanwezig is om ‘Internationalisering’ op een kwaliteitsvolle manier aan te wenden en dit de komende jaren strategisch verder wil uitbouwen. Beide dossiers kregen goedkeuring en erkenning van EPOS. Concreet wil dit zeggen dat de scholengroep op een vereenvoudigde manier individuele of globale mobiliteitsprojecten voor leerlingen en leerkrachten kunnen aanvragen. De ‘accreditatie’ van scholengroep Meetjesland opent tevens de mogelijkheid om buitenlandse experten uit te nodigen om hun kennis en expertise te delen en trainingen op te zetten in al onze scholen.

Komend schooljaar zetten we alvast in om de 21e-eeuwse vaardigheden bij onze jongeren nog meer aan te reiken en te trainen. De focus ligt hierbij op creatief en probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communicatie en kritisch denken.

Op dit moment loopt voor de scholen van scholengroep Meetjesland een professionaliseringtraject met als thema’s: het optimaliseren van het evaluatiebeleid en innoverende leeromgevingen. De komende schooljaren komen er nog nieuwe Europese uitdagingen bij en dit allemaal door de groeiende interesse en het groeiend enthousiasme van de deelnemers.  Het succes van het internationaliseringbeleid verspreidt zich immers als een olievlek in alle scholen van scholengroep Meetjesland.

__________
Op de foto is te zien hoe er tijdens de schrijfsessie hard gewerkt werd om het dossier in orde te brengen voor de accreditatieaanvraag. Filip Bisschop, coördinator internationalisering was enorm fier op de grote opkomst en het werk dat er die dag verricht is.

MEER OVER ERASMUS+ vind je hier