dinsdag 19 januari 2021

Geen massale heroriëntering: GO! scholen zetten in op remediëring, leermotivatie en ‘leren leren’

De coronacrisis en de schoolsluiting van vorig schooljaar leidden bij een deel van de leerlingen tot een leervertraging. De examen- en evaluatieperiode van december was voor scholen het moment om te analyseren voor wie ze via gerichte ingrepen de vertraging zullen kunnen wegwerken en voor welke leerlingen een andere studierichting aangewezen is. De scholen van het GO! geven nu aan dat het corona-effect verholpen kan worden via het extra ondersteunen en remediëren van hun leerlingen en in mindere mate door hen te heroriënteren naar een andere studierichting. In de meeste scholen is het aantal heroriënteringsadviezen vergelijkbaar met andere jaren. Dat blijkt uit een brede bevraging die het GO! organiseerde bij zijn scholen. Directies signaleren wel dat leerlingen worstelen met motivatie en ‘leren leren’. Ook daar gaan ze mee aan de slag.

 

Het aantal heroriënteringsadviezen wijkt in de meeste scholen niet erg af van voorgaande jaren, zo blijkt uit een brede bevraging van het GO! bij zijn secundaire scholen. Scholen grepen de voorbije evaluatieperiode aan om de leervorderingen van hun leerlingen te analyseren en stelden grotendeels vast dat de leervertragingen ingehaald kunnen worden door sterk te gaan remediëren, eerder dan terug te vallen op het afleiden van leerlingen naar een andere studierichting (heroriënteren). Dat doen ze aan de hand van allerlei materialen en methoden, zowel klassikaal als individueel. Daar waar ze wél meer adviezen tot heroriëntering rapporteren, brengen ze dit vaak in verband met het niet opvolgen van het studieadvies dat eind vorig schooljaar werd meegegeven.

“Klassenraden formuleren een advies naar eer en geweten. Ze kijken daarbij ook naar het potentieel van leerlingen, hun motivatie en interesses”, licht Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap toe. “Leerlingen die in normale omstandigheden op hun plaats zouden zitten, mogen we ook nu niet loslaten. Scholen beseffen dat, en ze doen alle inspanningen die nodig zijn om zoveel mogelijk leerlingen terug op schema te krijgen.”

Ook het welbevinden van scholieren, een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, wordt intensief opgevolgd. Scholen ervaren dat leerlingen worstelen om gemotiveerd te blijven. De combinatie van contact- en afstandsonderwijs is zwaar. Onderwijsprofessionals halen alles uit de kast om dit op te volgen en te verbeteren. Van wekelijkse coachuren en buddy’s voor mentale en studieondersteuning tot ‘leerlingcontacten’, een laagdrempelige smartschool-hulpknop en zelfs een psycholoog ter beschikking.

Contactonderwijs blijft ontzettend belangrijk, geven onze directeurs meermaals mee, bij uitstek voor leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs, uit de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers en kwetsbare leerlingen. “We mogen er niet van uitgaan dat leerlingen thuis genoeg ondersteund worden in hun leerproces of dat ze zelf al over de nodige zelfsturende vaardigheden beschikken om hun eigen leerproces in handen te nemen”, duidt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Niet alle leerlingen beschikken over de nodige middelen om vlot tot leren te komen in de periodes waarin ze afstandsonderwijs volgen. En dat gaat verder dan een laptop of internetverbinding: ook een rustige ruimte en structuur zijn belangrijk.”

Scholen sparen kosten noch moeite om de corona-effecten op hun leerlingen zo veel mogelijk weg te werken. “De vraag naar extra handen in de klas komt meermaals naar boven”, vult Verdyck aan. “Onze leraren hebben de kennis en de expertise om hun leerlingen op school te laten excelleren. We vragen dan ook dat er middelen worden vrijgemaakt om hen daarbij beter te ondersteunen. Ook volgend schooljaar zullen deze  extra inspanningen nog nodig zijn.”

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Evalueren

evalueren.JPG
  • Evaluatie omvat zowel het product van leren als het leer- en onderwijsproces.

  • Evalueren is geen snapshot maar een continu gegeven.

  • Effectieve feedback is stimulerend, corrigerend en ondersteunend.

Lees meer over Evalueren