donderdag 17 september 2020

Het GO! blijft groeien maar moet steeds meer leerlingen weigeren

Brussel, 17 september 2020 – 215.229 leerlingen telt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar in september. Dat blijkt uit de spoedtelling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten jaarlijks organiseert. Het GO! groeit met 5.237 leerlingen, een stijging van 2,5 procent. Opnieuw kiezen meer ouders bewust voor het pedagogisch project van het GO!.

215.229 leerlingen kiezen voor GO! onderwijs

Het totale leerlingenaantal van het GO! neemt toe met 2,5 procent. Een deel van die groei is te verklaren door overnames. Het voorbije jaar kozen enkele lokalen besturen er namelijk voor hun scholen over te hevelen aan het GO!. Deze scholen tellen nu 1.194 leerlingen. Maar ook zonder overnames groeit het GO! sterker dan het geboortecijfer.

“Meer dan 215.000 leerlingen en hun ouders kiezen voor het GO! en dus ook voor ons pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ dat erop gericht is leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden en hen op te voeden tot kritische, weerbare, actieve burgers”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Het GO! staat voor toekomstgericht en kwaliteitsvol onderwijs en dat spreekt ouders duidelijk aan.”

Geen plaats voor meer dan 6.515 leerlingen

Keerzijde van de medaille is dat ook het aantal leerlingen dat geen plaats vindt in het GO!, toeneemt. Dit jaar moest het GO! ruim 6.515 leerlingen weigeren wegens plaatstekort. Ook de voorbije jaren moest het GO! telkens zo’n 5.000 leerlingen weigeren omdat er niet voldoende plaatsen waren. “We krijgen signalen dat zelfs onze leerkrachten hun eigen kinderen niet in het GO! ingeschreven krijgen”, duidt Raymonda Verdyck. “Of van ouders die zich tot een school van het vrije net moeten wenden omdat er bij ons geen plaats is. Het feit dat we niet alle leerlingen een plaats kunnen bieden in het GO! is bijzonder problematisch en maakt dat we onze grondwettelijke opdracht om de vrije keuze te garanderen, niet kunnen waarmaken.”

De middelen volgen de groei niet

Scholen krijgen een basisdotatie voor infrastructuur die gebaseerd is op het aantal ingeschreven leerlingen. Deze berekening werd al ruim twintig jaar niet meer aangepast aan het juiste leerlingenaantal, dit werd nu wel in het regeerakkoord voorzien. Het GO! kaart wel aan dat dit het probleem van de 6.515 weigeringen niet oplost. Om zijn grondwettelijke opdracht te kunnen vervullen, plaats creëren voor alle leerlingen die zich in het GO! wensen in te schrijven, zijn geen middelen voorzien. “We zijn tevreden dat men de basisdotatie voor infrastructuur wil aanpassen aan de realiteit”, licht Verdyck toe. “Maar dit biedt ons nog geen perspectief voor de duizenden leerlingen die we jaar in jaar uit moeten weigeren en waarvoor we de grondwettelijke vrije keuze niet kunnen garanderen.”

De cijfers

De verdeling per onderwijsniveau ziet er als volgt uit:

Tabel 01B

In het buitengewoon onderwijs wordt de stijgende trend van de voorbije drie schooljaren verdergezet: in totaal 13.087 leerlingen telt het buitengewoon onderwijs over de verschillende onderwijsniveaus heen. Een toename zien we dit schooljaar ook in het deeltijds beroepsonderwijs. Het kleuteronderwijs kent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Het secundair onderwijs

Het GO! kent dit jaar voor alle onderwijsvormen in het SO een stijging. OKAN kent dit jaar opnieuw het hoogste leerlingenaantal ooit. Er doet zicht ook een sterke globale stijging voor in het gewoon SO, van maar liefst 4,61 % of 3.969 leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar. De stijging is ongeveer het dubbele van de nataliteit in het SO.

Tabel 02C

GSO is de gemeenschappelijke eerste graad van het secundair onderwijs. ASO, TSO en BSO geven enkel de cijfers weer van de tweede en derde graad SO. HBO omvat de graduaatsopleiding Verpleegkunde en Ouderenzorg.

Als we kijken naar studierichtingen, valt in het ASO op dat vooral de wetenschappelijke richtingen de laatste jaren sterk stijgen. Latijn kent de laatste jaren een dalend verloop. In het TSO blijven handel, lichamelijke opvoeding en sociale en technische wetenschappen de studierichtingen met het grootste aantal leerlingen. Deze studierichtingen kennen ook een sterke groei. In het BSO blijven kantoor, voeding en verzorging, haarzorg, mechanica en elektriciteit populair.

De stijgingen in STEM-richtingen liggen dit jaar in lijn met de globale stijging in het SO. Duaal leren groeit dit jaar van 366 naar 519 leerlingen of een stijging met 41,80 %.

Net als in het hoger onderwijs blijken de zorgopleidingen populair binnen het GO!, mogelijk een gevolg van de coronapandemie. Zo groeit het leerlingenaantal de Zorg-STEM-richtingen met 11 procent en in de HBO opleidingen met 12,5 procent ten opzichte van vorig schooljaar.

Tabel 03C

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!