woensdag 14 oktober 2020

Laat ons samen aan een ambitieuze toekomst bouwen!

De Vlaamse Regering keurde vorige week het voorontwerp van decreet goed dat de nieuwe eindtermen bepaalt voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Daar kwam kritiek op. Zijn ze haalbaar? Moet er geen uitstel komen? De eindtermen zijn inderdaad ambitieus. Het plan vraagt inspanningen. Het GO! vindt dat we moeten durven tonen dat we het onderwijs van de toekomst gaan waarmaken.

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet met betrekking tot de (specifieke) eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. Ze vroeg ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement zodat de onderwijsverstrekkers hun visie en bezorgdheden kunnen delen. Zes maanden na de invoering volgt een eerste evaluatie.

Inmiddels liet Katholiek Onderwijs Vlaanderen weten dat het de nieuwe eindtermen niet wenst in te voeren. Naast de haalbaarheid is het belangrijkste argument dat deze eindtermen de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen. We zagen ook dat op sociale media het verzoek uit het veld circuleert om de nieuwe eindtermen niet in te voeren, de vraag om 1 tot 2 jaar uitstel te krijgen en de ontwikkelcommissies opnieuw samen te roepen. Dat vinden wij geen goed idee. Om verschillende redenen.

  • De uitrol van de nieuwe matrix met studiedomeinen, finaliteiten en verschillende nieuwe studierichtingen gaat hoe dan ook verder, want die is decretaal vastgelegd.
  • De taak om de oude leerplannen in de nieuwe structuur in te passen is even zwaar als het invoeren van nieuwe leerplannen. Die laatste zijn bovendien al afgestemd op de nieuwe structuur.
  • Voor de leerlingen die nu in de eerste graad zitten en die met de nieuwe eindtermen van start zijn gegaan dreigt een breuk te ontstaan in hun curriculum aangezien de opbouw totaal anders is.

De decreetgever is er zich van bewust dat de eindtermen ambitieus gesteld zijn en dat de effecten ervan moeten opgevolgd worden. Daarom is er ook decretaal voorzien om binnen 3 jaar te evalueren en - op basis van verzamelde data - waar nodig bij te sturen. Bovendien zal de inspectie, net zoals voor de eerste graad, de eerste paar jaar met een gedoogperiode werken.

Onze samenleving is in de loop der jaren heel erg veranderd, deze ambitieuze eindtermen bereiden onze jongeren voor op de 21e eeuw. De nieuwe thema’s die bijkomend aan bod komen zoals financieel-economische competentie, burgerschap, ondernemingszin, duurzaamheid en digitale competentie, zijn onontbeerlijk voor onze leerlingen om te functioneren in de samenleving van morgen. Het is voor de toekomst van onze jongeren zeer belangrijk dat we deze boot niet missen.

Wij zijn er ons van bewust dat de timing kort is, wij zijn er ons van bewust dat grote vernieuwingen in coronatijden niet evident zijn. We mogen evenwel geen breuk veroorzaken met wat hierrond in de eerste graad opgebouwd werd.  

We hebben als net al onze eigen kracht getoond. We zijn met velen om hier samen onze schouders onder te zetten.

Laat ons deze ambitieuze eindtermen aangrijpen om voor onze jongeren een mooie toekomst te bouwen. Laat ons er ook samen werk van maken om ook onze didactiek op te tillen naar de 21e eeuw en een van de grote ambities van ons strategisch plan te realiseren: gepersonaliseerd samen leren. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! heeft er in elk geval zin in. De plannen zijn klaar.

Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO!

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Modernisering secundair onderwijs

future_shutterstock_1263922855.jpg
  • Op 1 september 2019 ging de modernisering van start. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs hertekend. Nieuwe eindtermen zijn door de overheid ontwikkeld, de autonomie van de school wordt meer benadrukt en voor het realiseren van het curriculum moeten leraren afspraken maken met elkaar.

    Leerjaar na leerjaar zal de modernisering verder worden uitgerold. Op deze pagina maken we je kort wegwijs in de modernisering van het secundair onderwijs.

Lees meer over Modernisering secundair onderwijs