Aan de slag in het GO!

Afgestudeerd als leerkracht en op zoek naar een job waarin jij het verschil kan maken? Bij het GO! ben je aan het juiste adres. Stel je kandidaat voor een betrekking in een van onze scholen en word binnenkort onze nieuwe collega!

Een aanstelling in een school of andere instelling start bij het verplicht kandideren

Of je nu wil lesgeven, een administratieve, ondersteunende of opvoedende functie in een school of instelling zoekt of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, kandideren via de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken is verplicht bij het GO!. Pas nadien kan je actief op zoek naar openstaande vacatures bij een GO! school of instelling.

Alle informatie over het elektronisch kandideren kan je nalezen in de Oproep.

 

Je kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling doe je tussen 15 april en 15 juni (van het voorgaande schooljaar). Jouw gegevens worden bewaard in een beveiligde GO! databank. Vervolgens kan je een opdracht toegekend krijgen voor een deel van een schooljaar of voor een volledig schooljaar tot ten laatste 30 juni van het lopende schooljaar. Als je kandideert op deze manier (vóór 15 juni) heb je voorrang bij aanstelling en kunnen directeurs die op zoek zijn naar personeel je ook gemakkelijk vinden.

Vergeet niet jaarlijks je kandidatuur online te hernieuwen, je gegevens na te kijken en aan te passen waar nodig!

Voor functies binnen de centrale diensten van het GO! te Brussel is kandideren in de online databank niet nodig.

1 leerkracht - lokaal - uitleg geven - secundair volwassenenonderwijs - verantwoordelijk - horizontaal - JD.jpg

Vacatures bij scholen, scholengroepen, internaten of centra voor leerlingenbegeleiding

Nadat je gekandideerd hebt in de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken ga je actief op zoek naar vacatures bij scholen, scholengroepen, internaten of centra voor leerlingenbegeleiding. Schrijf de scholen of instellingen aan waar je graag aan de slag wil.

Via de schoolzoeker vind je onze scholen en instellingen op postnummer van de gemeente.

In de VDAB-databank ‘GO! vacatures’ vind je alle vacatures voor vervangingsopdrachten die niet of moeilijk ingevuld raken. Interessant voor als je meteen in een van onze instellingen aan de slag wil.

Al aan de slag in een school of scholengroep? Dan vind je alle informatie over selectie- en bevorderingsambten op GO! pro, het kennisplatform voor onze GO! professionals.

GO-71.jpg (1)

Vacatures bij de centrale diensten van het GO!

 

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten. Kandideren in de online toepassing voor jobs in deze diensten is niet van toepassing.

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen en scholengroepen toe. Ze beschikken over een eigen personeelsplan en vallen onder een andere personeelsregelgeving dan het personeel in scholen en scholengroepen. 

Vacatures voor de administratieve diensten vind je op www.vdab.be en of GO! pro, het kennisplatform voor de GO! professional.

Wil je werken bij de pedagogische begeleidingsdiensten, dan zoek je op www.vdab.be of op GO! pro, het kennisplatform voor de GO! professional.

Hoe kan je in het GO! aan het werk?

GO-19.jpg

Als leerkracht voor de klas

Onze leerkrachten zijn het kloppende hart van onze scholen. Onze (kleuter)onderwijzers geven les in het kleuter- of lager onderwijs. De leraren staan voor de klas in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs. Elke dag opnieuw zetten ze zich als veelzijdige duizendpoten in.

Een niet te onderschatten en complexe opdracht. Een leerkracht is niet enkel begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder en organisator. Hij is ook een inhoudelijk expert, partner van de ouders en een actief lid van het schoolteam. De klaspraktijk wordt regelmatig tegen het licht gehouden en vanuit het PPGO! vernieuwd.

Voel jij je geroepen om het verschil te maken voor de klas? Timo wacht op jou.

Ook deze oud-leerlingen blikken terug op die voor hen ene betekenisvolle GO! leerkracht. Bekijk je hun getuigenis?

Namir bedankt meneer Hermans voor het diploma en de goeie job.
Jonas bedankt mevrouw Yilmaz voor het mogen anders zijn.
Isabelle bedankt mevrouw Nguyen voor de lessen wiskunde en het zelfvertrouwen.
Esther bedankt meneer Davids voor het aandacht geven aan haar dromen.
Nora bedankt meneer Van Hove voor het mogen kiezen van een GO! atheneum als school.

 

1 kind - dokter - lezen - centra voor leerlingenbegeleiding - leergierig - horizontaal.JPG

Als specialist in zorg en begeleiding

Sommige leerlingen vragen meer en andere zorg. Ze hebben specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.

Op school- of op scholengroepniveau staat de zorgcoördinator in eerste lijn klaar voor ondersteuning, begeleiding en coördinatie van het zorgbeleid. Scholen doen ook vaak een beroep op gespecialiseerde mensen en middelen in verschillende sectoren. Naast de CLB-arts is er op het medische en paramedische niveau soms ook nood aan een verpleegkundigelogopedist, ergotherapeut of kinesitherapeut.

De leerling kan voor psychologische en sociale begeleiding ook bijgestaan worden door een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker en een intercultureel werker. Deze multidisciplinaire specialisten dragen samen bij tot een onderwijs-op-maat.

De studiemeester-opvoeder is tewerkgesteld in een internaat en is een sleutelfiguur tussen internen, ouders en directie.

1 leerkracht en 1 directrice-basisonderwijs-horizontaal-JD.jpg

Als expert in beleid en management

Als directeur van een school, academie of centrum voor volwassenenonderwijs ben je duivel-doet-al: je staat in voor het pedagogisch beleid, je moet je personeel aanwerven, coachen en professionaliseren, het contact met leerlingen, ouders of cursisten onderhouden, veel vergaderen, administratieve taken uitvoeren, maar ook klusjesman, portier en telefonist zijn. Een schoolvisie ontwikkelen, bijblijven bij de ingewikkelde onderwijsregelgeving, de budgetten beheren, moeilijke gesprekken voeren,  … een goede directeur is een harde werker met een groot hart voor de school, het schoolteam en de leerlingen.

Directeur word je niet zomaar. Het GO! is het enige onderwijsnet dat een verplichte opleiding organiseert voor zijn (kandidaat-) directeurs. Dit voortraject is een verplichte stap voor elke directeur in spe.

Een internaatbeheerder speelt een cruciale rol in het opstellen en het uitvoeren van een internaatswerkplan. De internaatbeheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van een pedagogisch en financieel beleid.

De technisch adviseur(-coördinator) coördineert en volgt alle materiële en pedagogische activiteiten op inzake technische, beroepsgerichte en praktische vakken ineen secundaire school. Hij beheert de lokalen en materialen en heeft ook aandacht voor het onderhoud en/of vernieuwing van de schoolinfrastructuur. Leerlingen worden door hem begeleid bij hun geïntegreerde proef en tijdens hun stages. Belangrijk element zijn ook de contacten met de bedrijfswereld om op de hoogte te blijven van de nieuwste evoluties.

2 kinderen - op straat - zwaaien - leerlingenvervoer - sociaal -  horizontaal - bus.jpg

Als administratieve, technische of logistieke duizendpoot

De administratief medewerker heeft diverse ondersteunende taken binnen de school of scholengroep. Het verzorgen van de leerlingenadministratie, het instaan voor de personeelsadministratie, het aanvullen en bestellen van bepaalde materialen. Daarnaast kan hij - als rekenplichtige - helpen met de opmaak van de begroting, het verzorgen van de algemene boekhouding en toezien op het correct innen en betalen van facturen.

Op technisch vlak zet de ICT-coördinator zelfstandig een compleet functionele ICT-leeromgeving (hardware, software en netwerkbeheer) op binnen een school,
vanaf het conceptidee tot het onderhoud en de opvolging. Enerzijds hebben scholen technische ondersteuning nodig, anderzijds moet er ook een pedagogische invulling zijn die moet (ver)leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk. De ICT-coördinator stemt de onderwijsvisie van de school af op de ICT-visie.

Elke dag staat het logistiek personeel in voor het veilig vervoer van alle leerlingen met de schoolbus, voor het netjes in orde zijn van de klaslokalen en voor het versterken van de innerlijke mens. De logistieke ondersteuning door de schoonmaakploeg, het keukenpersoneel en de buschauffeur en -begeleider is dan ook onontbeerlijk voor de goede werking van de school of scholengroep.

Waar vind je een opleiding tot leerkracht?

Studeren voor leerkracht kan je op verschillende manieren. Je kan een lerarenopleiding volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. Afhankelijk van de lerarenopleiding kan dat ook in avond-, weekend- of afstandsonderwijs. Hiervoor wend je je best tot de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

GO-71.jpg
Een goede leerkracht is naast vakmens ook een mensenmens. Topwijven en supermannen, die zoveel meer doen dan leerstof overbrengen maar ook leerlingen aanvoelen.
kinderen en 1 leekracht - klas - vinger - lager onderwijs - positief kritisch - horizontaal - TDB.jpg

Gefeliciteerd, je mag starten!

Welkom bij het GO!, nieuwe collega.

Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in het GO!. We raden je aan in te schrijven op de wekelijkse  GO! nieuwsbrief via GO! pro, het kennisplatform voor de GO! professional.

In ons onderwijsnet willen we nieuwe collega's op een zo goed mogelijke manier onthalen door hen zo veel en zo correct mogelijk te informeren over de organisatie waarvoor ze werken en over hun job. In ons onthaalbeleid hechten we immers veel belang aan informatie, begeleiding en ondersteuning van nieuwe personeelsleden.

Aan de slag in een school, scholengroep of instelling?

Vraag bij je (algemeen) directeur of beheerder naar de startersgids of het welkomstpakket. Aarzel niet andere collega's aan te spreken, ze maken jou graag wegwijs.

Starten bij de centrale diensten van het GO! in Brussel?

Jouw leidinggevende en de personeelsdienst verwelkomen jou met open armen. Veel succes, voldoening en vreugde toegewenst.

Go, go, go! 

1 leerkracht - klas - les geven - deeltijds beroepssecundair onderwijs - verantwoordelijk - horizontaal.jpg

Professionaliseren tijdens je loopbaan

Wie leert wordt sterker. Ook al bestaat leren soms uit kleine dingen, het stelt ons vaak in staat om grote veranderingen teweeg te brengen. Samen leren samenleven is niet voor niets de rode draad in ons pedagogisch project. Om onze leerlingen en cursisten daarin te ondersteunen, moeten ook GO! professionals zelf bijleren.

Het nascholingsaanbod van de pedagogische begeleidingsdienst

Sta je als leerkracht voor de klas? Werk je eerder administratief of coördinerend in een school, scholengroep of andere instelling? Je vindt er cursussen op niveau van klaspraktijk, schoolorganisatie maar ook opleidingen om als directeur, middenkader of beleidsmedewerker te versterken. Het aanbod staat op GO! pro, het kennisplatform van het GO!. Ook de virtuele ruimtes van de pedagogische begeleidingsdienst op Smartschool vullen dit aanbod aan.

Het nascholingsaanbod van de Vlaamse overheid

De GO! collega's van de centrale diensten in Brussel staan evenmin in de kou. Ze kunnen putten uit de catalogus van het Vormingsweb van de Vlaamse overheid. Neem contact op met je HR-verantwoordelijke. Deze persoon is het meest geschikt om jou te informeren over eventuele specifieke vormingsinitiatieven.

Veelgestelde vragen

Neen. Inschrijven/kandideren in de databank is ook verplicht indien je wil werken in een ander (statutair) wervingsambt dan enkel leraar. Dus ook indien je wil werken als administratief medewerker, CLB-medewerker, kinderverzorg(st)er, … moet je online inschrijven/kandideren. Online kandideren voor logistieke functies zoals buschauffeur, busbegeleider, schoonmaak- en keukenpersoneel, … is niet verplicht, de databank laat het zelfs niet toe. Deze functies worden immers steeds contractueel ingevuld.

Geldig online kandideren/inschrijven kan vanaf 15 april en voor 15 juni. Je kan na 14 juni nog kandideren/inschrijven, maar dan word je beschouwd als een laattijdige kandidaat. Geldige kandidaten hebben steeds voorrang op laattijdige.

Neen, de databank is het hele jaar ‘open’. Kandidaturen na 14 juni worden wel beschouwd als laattijdig en ook zo aangeduid in de databank.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar. Zolang je een gewoon tijdelijk personeelslid (en dus nog niet TADD-gerechtigd) bent, moet je elk schooljaar opnieuw kandideren.

Neen, je moet niet elk jaar opnieuw alle gegevens invoeren. Je meldt je aan met je identiteitskaart en als je ingelogd bent, dan zijn de rubrieken die je eerder invulde nog zichtbaar, zoals persoonlijke gegevens, diploma’s, werkervaring,…. De rubrieken 'Kandidaturen' en 'Beschikbaarheid' worden wel elk jaar ‘leeggemaakt’. Bij een nieuwe kandidering moet je dus enkel de reeds ingevulde rubrieken nakijken (en eventueel aanpassen) en de rubriek 'Kandidaturen' opnieuw invullen.

Neen, je wordt niet per se gecontacteerd bij elke vacature. Als een directeur een nieuwe vacature heeft, dan kijkt hij eerst in de GO! databank 'EKT' wie zich kandidaat heeft gesteld voor zijn scholengroep. Hij is verplicht om dan eerst de geldige kandidaten te contacteren, vooraleer hij een spontane (laattijdige) kandidaat in dienst kan nemen. Sommige directeurs bellen kandidaten op uit de databank, anderen doen een mailing naar een (groep) geldige kandidaten. Bij een nieuwe vacature moet een directeur ook altijd eerst nagaan of er geen vast benoemde personeelsleden of TADD’ers in aanmerking komen.

We raden elke kandidaat aan om na het online kandideren ook rechtstreeks te solliciteren bij de scholen/instellingen naar zijn keuze. Het curriculum vitae en motivatiebrief kan je per e-mail of per post toesturen aan de directeur. Nadien kan je telefonisch een afspraak maken en een persoonlijk onderhoud vragen. Rechtstreeks solliciteren zorgt ervoor dat je blijk geeft van oprechte interesse in de school. Het is immers de directeur die de personeelsleden aanstelt in tijdelijke wervingsambten.

Zelf nog een vraag? Stuur ze naar info@g-o.be