vrijdag 15 september 2017
samenvatting.png

Samenvatting Jaarverslag 2016

Het GO! heeft in 2016 zijn rol als verstrekker van het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap ruimschoots waargemaakt. Qua aantal leerlingen blijft het GO! vooruitgaan. In het leerplichtonderwijs hebben we de kaap van 200.000 leerlingen gerond, ondanks de dalende geboortecijfers. Steeds meer ouders en volwassen cursisten raken overtuigd van de kwaliteit van ons pedagogisch project (PPGO!), dat we in het begin van het afgelopen jaar in een vernieuwde versie in het Vlaams Parlement feestelijk hebben voorgesteld.

We hebben het vernieuwde PPGO! aangegrepen om het strategisch plan 20 2.0 nog scherper te stellen. Actief burgerschap heeft een centrale plaats in het PPGO!, maar het is ook een fundamenteel element van de eerste van onze vijf strategische doelstellingen. We hebben niet enkel de GO! burgerschapsbooster, maar ook een leerlijn ‘actief burgerschap’ voor het secundair onderwijs uitgewerkt. Tegelijkertijd werd via het prioritaire actieplan ‘Preventie en opvolging radicalisering en polarisering’ basisvorming rond het thema gegeven aan sleutelfiguren in alle scholen van het GO!.

2016 was voor het GO! een zeer actief, dynamisch en productief jaar. Maar als we kijken naar de middelen - qua personeel en financiën - die we van de overheid ontvangen om onze opdracht te vervullen, is de balans veel minder positief.

Werkingsmiddelen

Het verheugt ons dat we elk jaar meer leerlingen mogen verwelkomen, maar de werkingsmiddelen die we daarvoor krijgen, groeien niet evenredig mee. Ook in het deeltijds kunstonderwijs daalt het bedrag per leerling jaar na jaar. Wij vragen dat het bedrag van de dotatie wordt opgetrokken naar de reële kostprijs van een leerling in het deeltijds kunstonderwijs.

Ondanks haar belofte in 2009, trekt de overheid nog altijd geen dotatie uit voor de GO! internaten van het buitengewoon onderwijs. We dringen erop aan dat de jarenlange onderfinanciering op korte termijn wordt rechtgezet.

Human resources

Op het vlak van HR-middelen blijven wij uiterst bezorgd over de continuïteit in de dienstverlening van de administratieve diensten de komende jaren. Ondanks al onze inspanningen om het personeelsplan te reduceren en de kerntaken nog scherper af te lijnen, stellen we vast dat de opeenvolgende personeelsbesparingen een rechtstreekse impact dreigen te hebben op onze kansen om de taken die ons bij bijzonder decreet zijn opgelegd uit te voeren. Volgens de methodiek die in het voorzitterscollege werd uitgewerkt en waarbij het GO! mee in de besparingsdoelgroep werd gevat, moest het aantal koppen tegen het eind van de legislatuur gereduceerd worden tot 222. Door de beperking van de financiële middelen telde het GO! eind 2016 nog 198 koppen.

Infrastructuur 

De structurele onderfinanciering voor het beheer van het patrimonium die al jaren aansleept, heeft tot gevolg dat de gebouwen van het GO! geleidelijk maar ontegensprekelijk aftakelen. Wij werken zelf een globaal en geïntegreerd infrastructuurbeleidsplan uit om het structurele probleem gedeeltelijk te verhelpen. Maar vanwege de overheid is er een heuse inhaalbeweging nodig om tot een aanvaardbare basiskwaliteit in elke school te komen.

Wij loven graag de inspanningen die Onderwijs levert om extra middelen te genereren voor capaciteitsuitbreiding, voor Scholen van Morgen, het Klimaatfonds e.d. Maar ze brengen telkens opnieuw tal van praktische problemen met zich mee. Uiteindelijk blijft er vaak weinig tijd over om de beste projecten te bepalen. Ad hoc verspreide budgetten en maatregelen maken het ons niet eenvoudig om de juiste beleidskeuzes op langere termijn te maken.

Ten slotte vragen we aandacht voor het feit dat we de eigen middelen uit de verkoop van gebouwen nog altijd pas twee jaar na het jaar van ontvangst mogen vastleggen. Wij vragen om deze regel, die ons eertijds werd opgelegd, op te heffen.


 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...