donderdag 25 juni 2015
centrale_diensten_horizon.jpg

Optimalisatie centrale diensten GO!

In de vorige editie van dit magazine vernam je meer over de optimalisatie van de scholengroepen. Eveneens met het oog op een betere werking ondergaan nu ook de centrale diensten van het GO! een herstructurering. Wat is er nieuw? En waarom was dit nodig? "We willen het GO! als een onmisbare speler in het onderwijsveld opstellen", verduidelijkt Raymonda Verdyck.

Je hebt vorig jaar de impuls gegeven om de organisatie van de centrale diensten te vernieuwen. Waarom was dat nodig?

RV: “De centrale diensten worden continu uitgedaagd om het GO! maatschappelijk op de kaart te zetten, om het slagkrachtiger te maken en om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze scholen en instellingen. Dat is geen opdracht om lichtzinnig op te nemen en ze is evenmin eenvoudig. Zelf een inhoudelijk gefundeerd en gedragen beleid ontwikkelen, kwalitatieve dossiers op de politieke tafel brengen en de essentie ervan breed uitdragen, dàt zijn zaken waar we extra op willen inzetten.

Het bleek dan ook nodig om de werking zodanig te organiseren dat we dit op een efficiënte manier kunnen bereiken. Uiteraard werken we voor dit alles nauw samen met het mesoniveau ( o.a. via 'STAP' en 'PTC' - zie verder). Samen met de scholengroepen en de onderwijsinstellingen willen de centrale diensten het GO! als een onmisbare speler in het onderwijsveld opstellen, als hét onderwijs van en voor de Vlaamse Gemeenschap."

Hoe ziet die nieuwe structuur eruit?

RV: "De nieuwe organisatiestructuur vertrekt vanuit onze 3 kernopdrachten: een sterk beleidskader met visies en standpunten ontwikkelen; een ruime kennis opbouwen en ontsluiten; een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden.

In elke afdeling loopt een verbetertraject. De kerntaken worden vastgelegd en van daaruit bouwen we voor elke afdeling de optimale werking uit. Dat leverde al het volgende resultaat.

Er kwam een nieuwe afdeling Beleid en Strategie. Die bestaat uit een strategisch beleidsteam, het kennisknooppunt, de communicatiedienst en het team Integraalplannen. Vanuit de beleidsagenda en het strategisch plan GO!2020 zet en draagt ze de beleidslijnen uit en behartigt ze de belangen van ons net binnen het Vlaamse en Brusselse (onderwijs)beleid.

De onderwijskundige diensten bestaan uit de afdelingen Infrastructuur, Onderwijsorganisatie en –Personeel, de Pedagogische Begeleidingsdienst en de Permanente Ondersteuningscel voor de CLB’s. In de afdeling ‘Infrastructuur’ werden de kernopdrachten gedefinieerd en de nieuwe werking wordt nu stapsgewijs ingevoerd. Voor de andere afdelingen is dat vernieuwingsproces nog gaande.

De afdeling Algemene Zaken heet nu Organisatieondersteuning. De afdeling bestaat uit de diensten Financiën en Begroting (inclusief Verificatie), ICT, Contractmanagement en de onderzoekscel ter ondersteuning van zowel de centrale diensten als de scholengroepen. De dienst HRM en Logistiek ondersteunen vooral de centrale diensten."

__________

STAP en PTC

Herstructureringen op het centrale niveau en op het scholengroepniveau, dat vergt ook een goede overleg- en participatiestructuur tussen beide. De vroegere centrale adviescommissies (CAC) werden op 15 juni officieel vervangen door een nieuw model. Twee nieuwe overlegorganen treden in de plaats: de permanente technische commissies en het strategisch adviesplatform.

Het strategisch adviesplatform – kortweg STAP – is samengesteld uit leden van de centrale diensten (afgevaardigd bestuurder en directieraad) en het mesoniveau (6 algemeen directeurs). Het STAP verstrekt advies over beleidsdossiers m.b.t de strategische organisatie en de ontwikkeling van het net, die alle bestuursniveaus van het GO! aangaan.

De permanente technische commissies - PTC's - verstrekken advies over de beleidsdossiers die hen worden toegewezen door het STAP. De PTC's kunnen daarnaast ook op eigen initiatief adviezen verstrekken aan het STAP. Er zijn 6 PTC's opgericht en elke PTC werkt rond een eigen thema: financiën, personeel, infrastructuur; basisonderwijs, secundair onderwijs en niet-leerplichtonderwijs.

__________

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...