dinsdag 18 december 2018
overzicht.jpg

Volledig overzicht

In dit digitaal magazine werden de meest bijzondere verwezenlijkingen van de Raad van het GO! in de kijker gezet. Voor de volledigheid kan je hieronder een volledig overzicht van alle behandelde dossiers terugvinden.

Behandelde dossiers in 2015

Engagementsverklaring interlevensbeschouwelijke dialoog

De drie officiële onderwijsverstrekkers, het GO!, het OVSG en het POV, hadden gesprekken met vertegenwoordigers van de zeven Erkende Instanties & Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen (EI&V) om uit te zoeken of ze voortaan nog verder konden samenwerken om de levensbeschouwelijke vakken beter te integreren in het schoolgebeuren. Levensbeschouwelijke vakken dragen immers bij aan het pedagogisch project en ondersteunen zo de ontwikkeling van jongeren tot actieve burgers die respectvol met elkaar en met andere overtuigingen kunnen samenleven op school en daarbuiten.

De gesprekken mondden uit in de ondertekening van een gezamenlijke engagementsverklaring op 28 januari 2016. Het GO! zal zijn directeurs aanmoedigen om leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zoveel mogelijk te betrekken bij het school-team, hen stimuleren om gezamenlijke projecten op te zetten, samen te werken rond specifieke contexten en zo sterker in te zetten op een echte interlevensbeschouwelijke dialoog.

Digitale strategie 2016-2020

De Raad wil het digitaal denken verder in de centrale organisatie en het onderwijslandschap van het GO! brengen. De digitale strategie berust op de drie speerpunten: vernieuwen, ondernemen en ondersteunen. De ondersteuning wordt opdezelfde manier als voorheen verleend. Om de ambities inzake ondernemen te realiseren wordt er nog meer met externe partners samengewerkt. Op het vlak van vernieuwing ligt de grootste uitdaging in het innoveren van het onderwijsproces.

Nieuw leerproject GO! 3.0

Met het nieuwe leerproject GO! 3.0 wil de Raad de nieuwe, digitale, visie op leren in de GO! scholen introduceren en die op termijn daar ook laten inburgeren. GO! 3.0 wil fungeren als een digitaal platform waar leerkrachten en leerlingen leerinhouden kunnen ontwikkelen en uitwisselen op basis van co-creatie.

De aangeboden leerinhoud is conform de eindtermen en op het virtuele curriculum worden geregeld kwaliteitscontroles uitgevoerd. Leren blijft uiteraard een groepsgebeuren, met feedback- en evaluatiemomenten met elke leerling. Vermits het om individueel aangepaste leertrajecten gaat, kan dit ook interessant zijn voor bepaalde leerlingen met specifieke leerbehoeften zoals topsporters, langdurig zieke leerlingen en andere.

Het project GO! 3.0 wordt gemaakt en gevoed door GO! leerkrachten en leerlingen. Zij zullen de professionele leermodules ontwikkelen.

Planning GIW 2016-2018

In 2011 werd een planning grote infrastructuurwerken (GIW) ‘2011-2015’ opgesteld op basis van een oproep bij de scholengroepen. Na vijf jaar blijkt dat een aanzienlijk deel van de projecten nog niet kon worden opgestart omdat het budget voor GIW beperkter is dan ingepland en omdat een beperkt aantal dringende dossiers of opportuniteiten op de planning werd tussengeschoven. De lijst met de geplande grote infrastructuurwerken werd samengesteld op basis van vaste criteria.

Alle op de planning 2011-2015 goedgekeurde, maar tot op vandaag nog niet gerealiseerde dossiers, werden getoetst aan de volgende criteria:

1. de engagementen met derden;
2. de staat van de gebouwen (negatieve doorlichting, veiligheidsoverwegingen);
3. lange wachttijd voor 2011;
4. de groei van de school.

Op basis van de criteria werden de dossiers die eerst aan bod komen geselecteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De goedgekeurde GIW-planning 2016-2018 bevat 25 projecten met geplande vastlegging in 2016 (waaronder 10 capaciteitsprojecten), 12 projecten met geplande vastlegging in 2017 en 11 projecten met geplande vastlegging in 2018.

Om de GIW-planning te realiseren en om geselecteerde capaciteitsprojecten uit te voeren beschikt het GO! over de volgende middelen: eigen middelen uit verkoop van gronden en gebouwen, de middelen voor capaciteitsuitbreiding en de subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De btw-verlaging van 21% naar 6% was toen de planning 2016-2018 werd opgemaakt nog niet definitief beslist en werd daarom niet meegerekend.

De beperkte middelen voor infrastructuurwerken zijn een groot pijnpunt. Er is dringend nood aan een grote inhaalbeweging. Op basis van doorlichtingsverslagen en van conditiestaatmetingen die worden uitgevoerd in het kader van de integraalplannen, kunnen we vaststellen dat er heel wat “bedreigde capaciteit” is.

Leerlingenvervoer - tariefwijziging

In principe baseert het GO! zijn tarieven voor het niet-zonale leerlingenvervoer op die van De Lijn. In januari 2015 schafte De Lijn het gratis vervoer voor begeleide kinderen af, en verlaagde het tarief voor alleenreizende kinderen (van 183 naar 50 euro). De Raad verzocht daarom de centrale diensten om de tarieven te bevriezen op het niveau van het vorige schooljaar en een uitgebreider onderzoek te doen naar de kostprijs en de criteria voor het bepalen van de GO! tarieven vanaf het schooljaar 2016-2017.

Assessment algemeen directeur

De proef en het ontwikkelingstraject voor de functie algemeen directeur, en bij uitbreiding eventueel ook voor andere leidinggevende functies, werden vernieuwd.

Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:

• In het assessment worden de generieke en de functionele competenties getest zoals ze opgenomen zijn in het algemeen model van functiebeschrijving. De eindbeoordelingen die het assessmentbureau gebruikt zijn ‘geschikt’ – ‘niet geschikt’ – ‘geschikt met aandachtspunten’.

• Kandidaten hoeven niet meer te beschikken over het vormingsattest van directeur om te worden toegelaten tot het assessment. Ook een waarnemend directeur van de scholengroep kan zich kandidaat stellen voor de functie van algemeen directeur.

• Het assessmentresultaat zal drie jaar geldig zijn.

Versterking opleiding en begeleiding nieuwe directeurs

Sterke directeurs zijn van levensbelang voor het goed functioneren van een school. Daarom wil het GO! nog meer inzetten op het professionaliseren van de directeurs. De opleiding voor leidinggevenden wordt vanaf 2015 beter ingebed in een professioneel continuüm. Aan de opleiding gaat een talentenwerf in de scholengroepen zelf vooraf en na de opleiding volgt een begeleidingstraject. Het concept is sterk georiënteerd op blended learning. Na drie jaar wordt de vernieuwde opleiding geëvalueerd.

Visiebepaling

In 2015 gaf de Raad groen licht voor de publicatie en verspreiding van visieteksten over de volgende thema’s.

Modernisering secundair onderwijs

De Raad wil bij de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs vooral focussen op de kansen om het PPGO! nog beter te realiseren. In dit kader werden visieteksten ontwikkeld over drie prioritaire deelaspecten: onderwijsloopbaanbegeleiding, werkplekleren en een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen).

Het GO! wil onderwijsloopbaanbegeleidingniet beperken tot één oriënteringsproef SO-HO, maar wil uitgaan van een emancipatorisch proces. Dat wil zeggen: de leerling leert actief en de leerkrachten treden op als mediatoren om het leren en de onderwijsloopbaan te bevorderen. Onderwijsloopbaanbegeleiding staat volgens het GO! niet op zich: keuzes in het kader van het programmatiebeleid op het niveau van de scholengemeenschap, het evaluatiebeleid in scholen, professionalisering van leerkrachten, en het omgaan met outputresultaten zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Onderwijsloopbaanbegeleiding veronderstelt dus een niveau-overstijgende aanpak met aansluiting tussen de onderwijsniveaus, met de leerling als centrale actor, samen met ouders, medeleerlingen, het schoolteam, de scholengemeenschap of scholengroep, de pedagogische begeleidingsdienst, het CLB, VDAB en andere diensten voor arbeidsbemiddeling, gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB), en de inspectie. Voor het GO! zijn de ondersteuning en professionalisering van deze verschillende actoren van cruciaal belang. Een oriënteringsproef moet voor het GO! dan ook als een oriënteringsmoment ingebed zijn in een traject van onderwijsloopbaanbegeleiding.

De Raad wil het werkplekleren in alle onderwijsniveaus en -vormen introduceren en het sterker inbedden als een volwaardige leerweg in het secundair onderwijs van de toekomst. De Raad heeft enerzijds een visie ontwikkeld rond het begrip ‘werkplekleren’ en de kansen die het biedt binnen beroepsgerichte opleidingen. Anderzijds benadrukt de Raad de kansen van een leerweg in beroepsgerichte opleidingen die ‘leren op school’ en ‘leren op de werkvloer‘ als evenwaardige componenten omvat, het zogenaamde ‘duaal leren’. Het GO! ziet in duaal leren een partnerschap tussen onderwijs, bedrijven en sectoren, de VDAB en andere belanghebbenden om samen het onderwijs vorm te geven. Deze visietekst dient als referentiekader voor verdere projecten rond verschillende vormen van werkplekleren en het verder uitrollen van duaal leren in de toekomst.

In verband met een toekomstige structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)vroeg de Raad om voorbereidende acties bij de scholen en scholengemeenschappen te ondernemen. In afwachting van een definitieve matrix worden de scholen en de scholengemeenschappen aangespoord om hun eigen onderwijsaanbod kritisch te bekijken in het licht van de evolutie naar domein- en campusscholen. Omdat de regionale en lokale context van scholen verschilt, zal het schoolconcept niet in elke scholengroep hetzelfde zijn en zal de transitie een aanpak op maat vergen. De centrale diensten ondersteunen het uittekenen van groeipaden richting deze toekomstige schoolconcepten in partnerschap met scholen en schoolbesturen, maar ook door dit in te bedden in verschillende lopende projecten.

Het deeltijds kunstonderwijs in de toekomst

Deze visietekst positioneert het GO! in de lopende beleidsdiscussies over de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. Het GO! stelt gelijke onderwijskansen en maximale talentontwikkeling voorop. Structurele verankering tussen het deeltijds kunstonderwijs en het kleuter- en leerplichtonderwijs, aangepaste financiering, inhoudelijke modernisering en een geactualiseerde structuur en aanbod van opleidingen vormen daartoe de belangrijkste hefbomen. Men kan dit waarmaken door van het deeltijds kunstonderwijs doelgericht en kwalificerend onderwijs te maken, het tot partner in het tweedekansonderwijs te maken en in te zetten op leerlinggericht onderwijs.

Het volwassenenonderwijs in de toekomst

Het volwassenenonderwijs is voor het GO! een onontbeerlijke schakel in het realiseren van zijn missie. Deze visietekst benadrukt het maatschappelijke belang van het volwassenenonderwijs en de invulling die het GO! hieraan wenst te geven. De tekst suggereert een aantal hefbomen en te ondernemen acties die het GO! nodig heeft om zijn opdracht te kunnen vervullen: het landschap optimaliseren, verticale en horizontale verbindingen tot stand brengen, financiering, infrastructuur, personeel, ondersteuning, externe en interne kwaliteitscontrole en opleidingsaanbod. In het verlengde van deze visietekst keurde de Raad GO! een standpuntnota goed over de plaats (in het ‘landschap lerarenopleiders’) van de specifieke lerarenopleiding georganiseerd door de centra voor volwassenenonderwijs van het GO!.

De lerarenloopbaan

Het GO! pleit ervoor om de kernopdrachten van het onderwijs af te bakenen en de school te organiseren op basis van teamwerking. De leraar van de toekomst is samen met zijn teamgenoten een inspirerende leraar, die differentieert op maat van elke leerling, die flexibel is, naar kwaliteit streeft en de diversiteit omarmt als een uitdaging én een opportuniteit. De lerarenloopbaan moet degelijk en uitdagend zijn. Aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leerkrachten, een loopbaanladder en professionalisering moeten elke leerkracht in staat stellen om de school(organisatie) van de toekomst mee te helpen realiseren.

Radicalisering

Deze tekst bevat achtergrondinformatie over het thema en een concreet ondersteuningsaanbod voor de scholen en de CLB’s. Op die manier hopen we een antwoord te bieden op de zogenaamde ‘handelingsverlegenheid’ die soms bij opvoeders wordt vastgesteld. We benadrukken sterk het belang van actief burgerschap en het positief omgaan met diversiteit. Zowel voor de preventie als voor de aanpak van radicalisering is ook samenwerking met partners essentieel.
Dit zeer complexe fenomeen heeft niet enkel raakvlakken met de interlevensbeschouwelijke dialoog en met burgerschap.
Het hangt ook samen met armoedebestrijding en schoolkostenbeheersing, spijbel- en sanctiebeleid, brede open school, leerlingenparticipatie, schoolloopbaanbegeleiding, gelijke onderwijskansen, strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom, levensbeschouwelijke kentekens en het streven naar sociale mix in het inschrijvingsbeleid.

Gewenst gedrag en sanctiebeleid in het secundair onderwijs

De school moet een veilige leeromgeving zijn, waar samen leven en samen leren mogelijk is op basis van duidelijke en gedragen afspraken. Wanneer afspraken niet worden nageleefd, is er nood aan een evenwichtig kader om hiermee om te gaan. Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben behoefte aan rechtvaardigheid in het sanctiebeleid. Er is vooral vraag naar eenduidigheid, transparantie, consequent handelen én naar menselijkheid en flexibiliteit, afhankelijk van de omstandigheden.

Om dit te verwezenlijken, ontwikkelde het GO! het 4 lademodel. Dit model reikt de juiste pedagogische aanpak aan, die rekening houdt met de ernst en de frequentie van een overtreding. Maar in iedere categorie (of ‘lade’) zit een aantal maatregelen, zodat er ruimte blijft voor flexibiliteit.

Behandelde dossiers 2016

Samenwerking publiek onderwijs

De Raad neemt kennis van de positieve resultaten uit divers overleg met de publieke onderwijsverstrekkers op het vlak van aanbod en planning, rechtspositie van leerkrachten en leerplannen. Er is een aantal proeftuinen uitgewerkt en er is een gedeeltelijke consensus bereikt over de gemeenschappelijke kenmerken.

Bestuurlijke optimalisatie

De Raad GO! geeft groen licht voor de samenvoeging van scholengroepen Ant1Gon en Forum tot de nieuwe Scholengroep Antwerpen met ingang van 1 september 2016. Via een adviesraad blijven de bestuurders van de fuserende scholengroepen in de transitieperiode betrokken bij het beleid van de nieuw gevormde scholengroep.

Leerplanontwikkeling GO!

De Raad neemt kennis van een aantal uitdagingen waarmee de Pedagogische begeleidingsdienst geconfronteerd werd op het vlak van leerplanontwikkeling, onder meer de ontwikkeling van leerplannen die het competentiegericht leren optimaal ondersteunen, netoverstijgende samenwerking, en hoe we de gemoderniseerde einddoelen in kwaliteitsvolle leerplannen kunnen omzetten.

Hervorming leerlingenbegeleiding

De Raad bespreekt de conceptnota ‘Krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding’ die de Vlaamse regering op 12 december 2015 heeft goedgekeurd.

Levensbeschouwelijke kentekens: onderzoek maatregelenkader

Ter voorbereiding van een vernieuwde beslissing en standpunt rond het omgaan met levensbeschouwelijke kentekens, praktijken en spanningen, geeft de Raad de opdracht om het nodige onderzoek te verrichten op vier domeinen: inhoudelijk, pedagogisch, juridisch en communicatief.

Actualisering einddoelen

De Raad neemt kennis van de actualisering van de einddoelen.

Leerlingenvervoer: tarieven ophaaldienst

De Raad beslist om de omzendbrief ‘Niet-zonaal leerlingenvervoer’ aan te passen aan de gewijzigde maximumtarieven voor de ophaaldienst van leerlingen bij De Lijn, die ingaan vanaf schooljaar 2016-2017.

Algemene regeling opleiding TIC

De Raad beslist dat de algemene regeling van de opleiding tot TIC (technisch adviseur-coördinator, internaatbeheerder/opvoeder, coördinator van een CDO) dezelfde principes volgt als die voor de opleiding tot (adjunct-) directeur, die al eerder vernieuwd werd. Dat betekent dat de opleiding is ingebed in een professioneel continuüm.

Evaluatie opleiding (adjunct-)directeur

De Raad neemt kennis van de eerste resultaten van de vernieuwde opleiding (adjunct-)directeur. Daaruit blijkt dat de competenties van de cursisten in de loop van het traject gunstig evolueren en dat het concept van blended learning als positief ervaren werd.

Project ‘GO! 3.0’: stand van zaken

De Raad geeft groen licht voor het project ‘GO! 3.0’, waarmee het GO! de motivatie van de lerende en de coachende rol van leerkracht wil versterken en zo zijn innovatieve voortrekkersrol wil waarmaken.

Leerlingencijfers

De Raad neemt kennis van het feit dat het GO! 197.482 leerlingen telt, 3.752 meer dan in 2015. Ook al moeten steeds meer scholen door capaciteitsproblemen leerlingen weigeren, toch zijn er meer leerlingen in het leerplichtonderwijs. De Raad vraagt om de capaciteitsproblematiek, die een nog verdere groei verhindert, ter harte te nemen.

Evaluatie persbeleid GO!

De Raad neemt kennis van de positieve evolutie in het GO! persbeleid, maar nog niet elke school profileert zichzelf extern als een GO! school. De Raad onderstreept het belang van een brede toepassing van de huisstijl en het consequent gebruik van de naam ‘GO!’ over heel het net.

Toelichting ROK door de onderwijsinspectie

De Raad neemt kennis van de nieuwe ontwikkelingen rond het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.Transitie internaten met permanente openstelling (IPO’s) – evaluatie na één jaar. De Raad stelt vast dat de transitie van de IPO’s een aantal kansen inhoudt. De betere afstemming met Welzijn biedt de internen de zekerheid van een traject met perspectief. Anderzijds kunnen de IPO’s en het GO! zich positioneren in het welzijnslandschap. Op die manier vrijwaren zij ook de positie van ons buitengewoon onderwijs en waarborgen ze de vrije keuze.

Financiën

Jaarrekening 2015

De Raad keurt de jaarrekening 2015 van de centrale diensten goed. De jaarrekening werd afgesloten met een positief saldo.

Begrotingsopmaak 2017

De Raad stelt vast dat de begroting 2017 in evenwicht is, zowel voor de administratie als voor de pedagogische diensten.

Meerjarenbegroting 2017-2021

De Raad stelt vast dat door de verder dalende inkomsten als gevolg van de personeelsbesparingen vanaf 2018 geen begroting in evenwicht meer zal worden voorgelegd en neemt enkel kennis van de meerjarenbegroting 2017-2021, zonder die goed te keuren. De Raad geeft opdracht om naar het begrotingsjaar 2018 toe verder een oefening ten gronde te maken en na te gaan of en op welke wijze de kerntaken nog conform het bijzonder decreet kunnen worden uitgevoerd.

Teldata dotaties leerplichtonderwijs

Voor de dotatie leerplichtonderwijs gebruikt het GO! sinds 2011 de bij decreet vastgelegde teldata, behalve voor het secundair na secundair (Se-n-Se) en het hoger beroepsonderwijs (HBO5). De Raad beslist om de teldata voor deze onderwijsniveaus aan te passen aan de teldata bepaald in artikel 169-172 van de Codex SO.

Infrastructuur

Planning grote infrastructuurwerken

De Raad keurt een budgetverhoging goed voor nieuwbouwprojecten voor GO! atheneum Beveren, GO! basisschool Nazareth, GO! atheneum/middenschool D’Hek Landen, GO! freinetschool De Kolibrie Tielrode en GO! campus Maerlant Blankenberge.
De wijziging in de GIW-planning is nodig omdat sinds de oorspronkelijke planning het aantal leerlingen is toegenomen.

Scholengroep-aan-Zee: aankoop domein Ieperstraat/Spilliaertstraat Oostende

De Raad geeft Scholengroep-aan-Zee toestemming om een domein van de Stad Oostende aan te kopen om de infrastructuurnoden van GO! basisschool De Zonnebloem Oostende te lenigen. 

DBFM: stand van zaken

De Raad neemt kennis van het feit dat negen van de 30 DBFM-projecten in het kader van ‘Scholen van Morgen’ in gebruik genomen werden. In maart 2018 moeten 29 projecten volledig in gebruik zijn. Eén project bevindt zich nog in de ontwerpfase.

DBFM: extra projecten na btw-verlaging

Door de btw-verlaging naar 6% krijgt het GO! extra middelen voor DBFM-projecten van ‘Scholen van Morgen’. De Raad bekrachtigt de keuze voor zes bijkomende projecten: campus De Richter (MPI + SBSO) Genk; MPI De Oase Gent; SBSO Sterrebos Moorslede; BS De Europaschool + MS Bredene; BS 4 Fonteinen  Vilvoorde.

Juridische analyse DBFM-ontwerpdecreet

De Raad geeft de opdracht om externe expertise in te schakelen voor juridisch onderzoek naar de mogelijke impact van de nieuwe DBFM-regelgeving op de toepassing van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.

Intentieverklaringen infrastructuur

De Raad verklaart zich akkoord om verder in te gaan op een intentieverklaring van de Stad Antwerpen om samen met het GO! infrastructuurprojecten op te zetten of om onderwijs te waarborgen in te ontwikkelen sites. Het betreft meer bepaald de pilootprojecten gezamenlijke huisvesting Nieuw-Zuid, Site IMEA en daarnaast het samen met de gemeente Wijnegem ontwikkelen van een gemeenschappelijke school Het Notendopje .

Project naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur

De Raad geeft toestemming om in te gaan op de oproep van de Vlaamse regering om via minstens twaalf pilootprojecten schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen.

Klimaatfonds – projectvoorstellen

De Raad stemt in met het plan van aanpak voor projecten die aanspraak kunnen maken op middelen uit het Klimaatfonds, die aan het beleidsdomein Onderwijs werden toegekend voor de periode 2016-2019.

PPS-masterplan en pilootproject Hasselt

De Raad beslist om een PPS-pilootproject ‘gesloten enveloppefinanciering’ op te starten voor de bouw van een nieuwe sportschool in Hasselt. Er werd een duidelijke rolverdeling uitgewerkt tussen de centrale diensten en Scholengroep Midden-Limburg. De ervaringen met dit pilootproject zullen de kennis, het brede kader en de fundamenten leveren voor andere PPS-projecten in de toekomst.

Actualisatie infrastructuurplanning 2016-17-18

De reeds eerder goedgekeurde GIW-planning 2016-2018 werd verfijnd omdat de erelonen werden aangepast en de btw tot 6% werd verlaagd. De Raad geeft zijn fiat aan deze geactualiseerde versie.

Toegekende capaciteitsprojecten 2016-2018

De Raad stemt in met de aanpak en keuze van de capaciteitsprojecten voor 2016, 2017 en 2018.

Visiebepaling

De Raad gaf groen licht voor de publicatie en verspreiding van visieteksten over ‘Actief burgerschap’, ‘STEM’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en ‘Inclusief onderwijs’.

Standpuntbepaling

De Raad nam een standpunt in over onder meer de internaten met permanente openstelling, de conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ van minister Crevits, e.a.

IPO’s

Voor het GO! zijn de IPO’s een eerste stap naar multifunctionele instellingen, aangestuurd door het GO! met expertise die de verschillende noden van zoveel mogelijk leerlingen lenigt. Met een ruim aanbod aan dienstverlening kunnen we ouders en leerlingen de nodige garanties bieden dat hun filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen geëerbiedigd worden, conform de Neutraliteitsverklaring.

Lerarenopleiding

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ van minister Crevits baart het GO! zorgen. In het voorgestelde organisatiemodel wordt de bevoegdheid om leraren op te leiden bij de hogescholen en universiteiten gelegd en niet langer bij de centra voor volwassenenonderwijs. Als dat gebeurt, kan het GO! niet langer de instroom van kwalitatieve leerkrachten in zijn scholen vrijwaren. Het GO! zal ook niet meer voldoende regionale spreiding van pluralistische lerarenopleidingen kunnen waarborgen. En het GO! zal zijn verantwoordelijkheid voor het CVO-personeel niet meer kunnen uitoefenen.

Overnames

De Raad stemt in met de overname en fusie van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen door Scholengroep Mandel en Leie, en met de overname van CVO VIVA provincie Antwerpen vzw en van de vrije, niet-confessionele basisschool Vlinderwijs in Antwerpen door Scholengroep Antwerpen.

Behandelde dossiers 2017

Visie ‘Meertaligheid in het GO!’

De Raad gaf groen licht voor de publicatie en verspreiding van de visietekst ‘Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!’.

Nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’

De Raad besliste om de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ als richtinggevend kader te gebruiken voor de verdere uitrol en implementatie.

Project ‘GO! inclusie’

De Raad gaf groen licht voor het project ‘GO! inclusie’, dat opgestart werd naar aanleiding van de goedgekeurde visietekst en  het  implementatieplan  bij  het  dossier  ‘Inclusief  onderwijs  -  een  leerlinggerichte  dienstverlening  in  een  inclusieve  schoolomgeving’.

Levensbeschouwelijke kentekens

Enkele academici en juridisch en pedagogisch experts werden gehoord over de levensbeschouwelijke kentekens in het leerplichtonderwijs. De Raad valideerde hun adviezen voor verdere besluitvorming.

Inspectie 2.0

De Raad nam kennis van het nieuwe decreet ‘Inspectie 2.0’ en de implicaties daarvan voor het GO!. Dit nieuwe decreet, dat op 1 januari 2018 in werking trad, legt zowel het R-OK (referentiekader voor onderwijskwaliteit) vast als de nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie. De Raad nam ook kennis van de acties die de Pedagogische begeleidingsdienst ondernam om de uitrol van het R-OK in de instellingen voor te bereiden en te ondersteunen. Het voorstel van procedure ‘opvolging doorlichting inspectie 2.0’ en de aanpak van de Pedagogische begeleidingsdienst werden goedgekeurd. De Raad nam daarnaast ook kennis van de doorlichtingsverslagen van de inspectie (2015-2017).

Bestuurlijke optimalisatie: fusie scholengroepen Kla4 en Kempen

De Raad bekrachtigde de fusie van scholengroepen Kla4 en Kempen, die op 1 september 2017 in werking trad.

Toekomstperspectief IPO’s na transitie

Op  31  augustus  2018  komt  er  een  eind  aan  de  transitie  van  de  acht  internaten  met  permanente  openstelling.  Het  vervolgtraject ligt nog niet vast. Aan het GO! werd gevraagd om een toekomstperspectief voor deze instellingen voor te stellen aan de partners van Onderwijs en Welzijn. Voor de Raad is het belangrijk dat het GO! de inrichtende macht blijft en dat uitvoering wordt gegeven aan de visie van het GO! op inclusie.

Verkiezing Raad: aanpassing termijnen

De Raad keurde een aantal aanpassingen goed in het tijdspad van de procedure voor de verkiezing van de Raad GO!. Het aangepaste wettelijke kader werd door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Financiën

Meerjarenbegroting 2018-2022

De Raad keurde de meerjarenbegroting 2018-2022 goed. Daarin staan een aantal beleidsopties uitgewerkt om op termijn een begroting in evenwicht te hebben, wat een huzarenstukje is, vermits de dotaties continu verder gereduceerd en niet geïndexeerd worden. Er wordt verder bespaard op uitgaven.

Dotatie leerlingenvervoer - aanpassing verdeeltechniek

De Raad stemde in met een nieuwe werkwijze voor de verdeling van de jaarlijkse dotatie leerlingenvervoer, waarmee het GO! de vrije schoolkeuze waarborgt.

Infrastructuur

Visie ‘Globaal infrastructuurbeleid’

De Raad gaf groen licht voor de publicatie en verspreiding van de visietekst ‘Globaal infrastructuurbeleid’.

Juridische analyse DBFM

In het dossier rond de nieuwe DBFM-regelgeving besliste de Raad - na een grondige analyse op basis van adviezen - om een zaak in te leiden bij het Grondwettelijk Hof wegens schending van de bevoegdheden van het GO!.

DBFM2

De Raad selecteerde negen projecten en vier reserveprojecten om in te dienen voor DBFM2.

PPS Hasselt

De Raad gaf het fiat voor de realisatie van het pilootproject PPS Hasselt, dat uit drie delen bestaat:

1. het  uitwerken  van  een  uitgebreide  ontwikkelingsvisie  (inclusief  het  projectmanagement)  voor  twee  school(ver)  nieuwbouwprojecten in Hasselt;

2. het ontwerpen en het bouwen van een nieuwe sportschool aan de GO! campus 11de Linie Hasselt, met sporthal en kunstgrasveld;

3. de private herontwikkeling van diverse gewezen schoolsites van het GO! die strategisch goed gelegen zijn in het centrum van Hasselt.

Monitoring vastgoedbeheer

De Raad gaf groen licht voor het project ‘Monitoring vastgoedkenmerken’, om de staat en een aantal kenmerken van meer dan 3.600 gebouwen van het GO! in kaart te brengen. Met het systeem wordt een basislijst van gebouwkenmerken verzameld en wordt de kennis over het patrimonium in fases opgebouwd. De gegevens worden door de scholengroepen gecapteerd.

Optimaal vastgoedbeheer

De Raad nam kennis van de resultaten van de externe studie ‘Optimaal vastgoedbeheer voor het GO!’, uitgevoerd door RebelGroup Antwerpen.

FMIS – projectaanpak

Om vertragingen in het gebruik van het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) tegen te gaan, koos de Raad voor een nieuwe aanpak. Het systeem kreeg een duidelijke plaats in het globale infrastructuurbeleidsplan, de basistaken van het FMIS-team werden gedefinieerd, er werden nieuwe werkingsprincipes opgesteld enz.

Voor het jaar 2018 kan nog geen volledig overzicht van de behandelde dossiers gegeven worden. Dit zal begin 2019 in het jaarverslag 2018 gepubliceerd worden.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...